Đây là trang thông tin  chia sẻ về hàng hóa SUE'N và hàng hóa của các thành viên thuộc chương trình liên kết trên THUONGVN.VN. Nơi đây, bạn vừa mua, dùng, chia sẻ, có thu nhập, và ngược lại, bạn cũng có thể được cộng đồng mua, bán, chia sẻ sản phẩm của chính bạn, thông qua đó tất cả chúng ta đều có một nguồn thu nhập dựa trên luật chia sẻ- liên kết - chia sẻ.

Các hàng hóa theo tiêu chí lấy nguyên liệu tự nhiên, canh tác tự nhiên làm gốc, lấy Sức Khỏe làm định vị, lấy tinh thần chia sẻ - liên kết - chia sẻ làm ý chí tồn tại và phát triển.

bài viết liên quan